Archive for the ‘אפקט העדר’ Category

אפקט העדר

Posted: May 18, 2013 in אפקט העדר

שידרגת כבר את הסמרטפון שלך? מה הפייסבוק שלך? אין לך אלבום תאילנד בפייסבוק או חמישה אלבומים לפחות מארצות שהיית בהם אחרי השחרור???
מדוע חשוב לנו כל כך להיות דומים זה לזה? (more…)

Advertisements